Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Informace

 Pravidla pro poskytování informací a vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy

Informace o škole

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

Identifikátor zařízení:    600 116 077

Adresa:                      Hlavní 17

                                 696 61 Vnorovy

Právní forma:              příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)

IČO:                          70 992 169

 

Platná zřizovací listina vydaná dne 1. 4. 2010 pod č. j. 13/Z 22/10 ze dne 29. 3. 2010

 

Zřizovatel:                 Obec Vnorovy

Právní forma:             obec, IČO: 00 285 480

Adresa:                     Hlavní 750

                               696 61 Vnorovy

Telefon:  518 328 155, 736 780 680, 518 328 206       ŠJ 518 328 205

E-mail:                                 zsvnorovy@zsvnorovy.cz

Internetové stránky:               www.zsvnorovy.cz

 

Ředitelka školy:                     PhDr. Hana Tyllichová; jmenována do funkce na základě
                                          konkurzního řízení dne 1. 1. 2003 Radou obce Vnorovy

Zástupce ředitelky:                PaedDr. Marie Rybová

Tato informační stránka je zveřejněna v souladu se zákonem č. 106/ 1999 o svobodném přístupu k informacím. Poskytování informací a vyřizování podnětů, oznámení a stížností je v kompetenci ředitele školy.

Působnost a pravomoci ředitele školy (dle § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb.):
Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon ČŠI a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro DVPP a pro práci školské rady, zajišťuje, aby zákonní zástupci žáka byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT, odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole, zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

zamítnutí žádosti o povolení IVP podle §18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3, přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2, zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2, zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37, převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2, zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle §41

Poskytování informací o škole
(v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod. Zákonem jsou jmenovitě určeny informace, které škola nesmí poskytnout.

Osoba pověřená poskytováním informací o škole v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
o svobodném přístupu k informacím: p. Klára Motyčková, telefon: 518 328 206

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Ústní žádost lze vyřídit ústně (jen s výslovným souhlasem žadatele). Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti v písemné formě.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (možno pořídit kopii)nebo na paměťových médiích.

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti). Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena.

Pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li to tak do 30 dnů, je jeho žádost odmítnuta.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).

Požadovanou (přímou) informaci poskytne pověřený pracovník žadateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Ředitelka školy poskytuje informace na základě:

- žádosti nebo

- zveřejněním.

Informací, kterou je ředitelka školy povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitelky školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, nebo pomocí internetu (www stránky školy).

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a o dalších důležitých rysech).

Ředitelka školy umožní každému pořízení kopií informací uvedených výše, tuto službu zabezpečuje hospodářka školy p. Kozumplíková se souhlasem zástupce ředitelky školy nebo ředitelky školy.

Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka školy.

Ředitelka školy určila zástupce ředitelky školy PaedDr. Marii Rybovou k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací. 

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce ředitele místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.

Ředitelka školy je povinna přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení.

V zájmu rychlého a hospodárného vyřízení je účelné podávat stížnosti a oznámení bezprostředně nadřízenému.

Forma stížnosti může být ústní nebo písemná.

V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitelka školy zápis, který předloží stěžovateli k podpisu.

Všechny stížnosti je nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit, nebo zařídit jejich vyřízení. Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně. Přitom musí být prošetřeny všechny body stížnosti.

Lhůty pro vyřizování stížností jsou:

10 dnů:      Do 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti

30 dnů:      Lhůta pro vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek.

Výjimečně prodloužená:      Lhůtu 30 dní lze prodloužit zcela výjimečně ve zvlášť složitých případech.

 

Proti stěžovatelům (v případě rodičů ani proti dětem) nesmí být činěny žádné nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy plněna a popřípadě vyvozovat další důsledky.

Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže to je v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele.

Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jakož i osoby, proti kterým stížnost směřuje.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom vyrozuměn.

O vyřízení stížností musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.

Proti způsobu vyřízení stížnosti není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost. Tato nová stížnost však musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné tuto stížnost prošetřovat.

Ředitel školy je povinen reagovat i na stížnost, která by byla zveřejněna v tisku, rozhlase a televizi a na něž byl jejich redakcí upozorněn. Redakce pak mají povinnost zpětně informovat o přijatých opatřeních.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informací                                          poznámka       Kč

Kopírování na kopírovacích strojích  A4                 jednostranné   1,50

                                                A4                 oboustranné    2,00

                                                A3                 jednostranné   3,00

                                                A3                 oboustranné    4,00

Tisk na tiskárnách PC                    A4                 černobíle         3,00

                                                A4                 barevně         10,00

Kopírování na datové nosiče CD, USB                                        50,00

Telekomunikační poplatky                                                  dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky                                                   dle platných tarifů

Druhopisy vysvědčení                                                             100,-

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy                  bezplatné                   

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy.

Hospodářka školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Úhrada nákladů je příjmem školy.

 

Přehled nejdůležitějších platných právních předpisů:

 

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří součásti Organizačního řádu.

 

Ve Vnorovech 1. 9. 2016                                                     

PhDr. Hana Tyllichová                                                                                   

ředitelka školy