Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis do 1. třídy pro rok 2017/2018

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro rok 2017/2018 se uskuteční ve středu, dne 5. 4. 2017 v 3. A třídě základní školy.

Zápis se uskuteční v době od 12:30 do 16:00 hodin. Rodiče, kteří jste povinni podle zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste prosím k zápisu rodný list dítěte. Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu a přinesou si s sebou pokud možno žádost o odklad školní docházky, včetně doporučujícího vyjádření lékaře
a školského poradenského zařízení. Tato doporučení je potřeba v souladu
se školským zákonem doložit do konce měsíce dubna.

O přijetí k základnímu vzdělávání mohou zažádat i zákonní zástupci dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2017/2018. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

Ve Vnorovech 16. 2. 2017

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy