Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z druhého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 29. 8. 2017

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017
  2. Projednání a schválení nového Školního řádu
  3. Schválení Dodatku č. 1 ke ŠVP pro základní vzdělávání č. j. ZŠVn 272/17
  4. Organizace školního roku 2017/2018
  5. Stanovení termínu dalšího zasedání ŠR

 

1. Všichni členové ŠR byli seznámeni s Výroční zprávou o činnosti základní školy za školní rok 2016/2017. Výroční zprávu schválili bez připomínek.

2. V souladu s doporučením ministryně školství byl přepracován Školní řád. Změny se týkají práv a povinností zaměstnanců a ostatních pracovníků školy, provozu a vnitřního režimu školy, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Nový Školní řád bude účinný od 1. 9. 2017.

3. Na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se nění RVP pro základní vzdělávání, ze dne 3. 5. 2017, dochází k doplnění očekávaných výstupů v předmětu Tělesná výchova pro 1. období. Jedná se o základní plaveckou výuku. Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ze dne 29. 6. 2017. Změny se týkají úprav v části 3. 3. – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

4. V letošním školním roce bude školu navštěvovat 242 žáků, z toho na 1. stupni 147, na 2. stupni 95. Žáci se budou vzdělávat v 11 třídách. Ve škole bude pracovat 15 učitelů a 5 asistentek pedagoga. Členové ŠR byli seznámeni s účastí školy v projektu OPVV Škola pro všechny.

5. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 24. 10. 2017.

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková, p. Veronika Strachotová, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Pavel Chudík, PhDr. Hana Tyllichová

 

Ve Vnorovech  29. 8. 2017                                                                                       

 

Zapsala:  Jitka Rosochová