Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 6. zasedání ŠR

Zápis ze šestého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

dne 29. 8. 2019

Program:

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019

  2. Schválení nového Školního řádu

  3. Schválení Dodatku č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání č. j. ZŠVn 272/17

  4. Organizace školního roku 2019/2020

  5. Stanovení dalšího termínu zasedání ŠR

1. Všichni členové ŠR bez připomínek schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019, kterou zpracovala p. ředitelka Hana Tyllichová.

2. Členové ŠR prostudovali aktualizovaný Školní řád. Ve ŠŘ byly stanoveny správné postupy v případě jeho porušení. Důležitou změnou je bod č. 11.  Mobilní telefon nosí žáci vždy při sobě na vlastní zodpovědnost. Mobilní telefon (popř. jiné komunikační zařízení) žák při vstupu do školy vypne a uchová ve školní aktovce po celou dobu školního vyučování, včetně přestávek, pobytu v jídelně a školní družině. Mobil lze použít pouze se souhlasem vyučujícího. V prostorách školy a na školních akcích je zakázáno jakékoliv pořizování obrazového, zvukového záznamu a on-line přenosu bez souhlasu učitele nebo ředitelství školy.

Všichni členové ŠR nový Školní řád schválili bez připomínek.

3. Členové ŠR schválili Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání č. j. ZŠVn 272/17. Dodatek obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1: Učební plán II. stupně

Příloha č. 2: Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk

Příloha č. 3: Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

Příloha č. 4: Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Příloha č. 5: Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

 

4. V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 241 žáků, z toho na 1. stupni 136, na 2. stupni na 105 žáků. Žáci se budou vzdělávat v 11 třídách. Ve škole bude pracovat 16 učitelů a 5 asistentek pedagoga. Ve 4. třídě bude pracovat jako asistentka pedagoga paní Renata Motalová.

Žáci 2. stupně pojedou na poznávací zájezd do Londýna ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2019.

Ples ZŠ se uskuteční 18. ledna 2020.

5. Termín dalšího zasedání  ŠR byl stanoven na 22. 10. 2019 v 15:30 hodin.

Přítomní: p. Veronika Strachotová, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Jitka Rosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Omluvena: p. Marie Urbančíková

Ve Vnorovech  29. 8. 2019                                                              

Zapsala:  Jitka Rosochová