Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 8. zasedání ŠR

Zápis z osmého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech

Dne 25. 8. 2020

Program:

 1. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020

 2. Schválení Dodatku č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Vnorovy

 3. Stanovení společných pravidel, komunikačního kanálu a jednotné platformy pro případ, pokud by v průběhu školního roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání

 4. Vyhlášení voleb do Školské rady

 5. Organizace školního roku 2020/2021

 

1. Všichni členové ŠR bez připomínek schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020, kterou zpracovala p. ředitelka Hana Tyllichová.

2. Členové ŠR schválili Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ Vnorovy. Dodatek zahrnuje:

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy ve škole, poskytuje škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu
v míře odpovídající okolnostem.

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka. Slovní spojení žákovská knížka (ŽK) se v celém rozsahu Školního řádu nahrazuje spojením elektronická žákovská knížka (EŽK).

3. Stanovení společných pravidel, komunikačního kanálu a jednotné platformy pro případ, pokud by v průběhu školního roku bylo nutné přejít na distanční způsob vzdělávání

ZŠ Vnorovy bude v případě nutnosti zavést distanční způsob vzdělávání ať už v jednotlivé třídě, ve více třídách nebo celoplošně v celé škole postupovat následujícím způsobem:

Od letošního školního roku naše škola používán elektronickou žákovskou knížku v systému Bakaláři. Každý zákonný zástupce svým podpisem potvrzuje převzetí hesla a je seznámen se způsobem užívání tohoto programu.

Každý zákonný zástupce aktualizuje svůj kontakt, uvede aktuální telefonní číslo (nejlépe obou zák. zástupců) a platnou e-mailovou adresu.

Každý žák je povinen se účastnit distanční výuky podle pravidel, které stanoví škola.

Všechny informace se k zákonným zástupcům žáka dostávají přes systém Bakaláři.

Nejdůležitější informace budou uvedeny také na webových stránkách školy:www.zsvnorovy.cz.

 

4. Ve smyslu §§167 a 168z. č. 561/2004Sb. v platném znění vyhlašuje ředitelka školy volby do Školské rady. Volby do Školské rady proběhnou ve dvou termínech. Volba dvou členů Školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční na pedagogické radě dne 23. 9. 2020. Volba dvou členů ŠR za zákonné zástupce žáků proběhne dne 24. 9. 2020 na rodičovských schůzkách. Dva členy ŠR za zřizovatele jmenuje Obec Vnorovy do 24. 9. 2020.

 

5. V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 250 žáků, z toho na 1. stupni 137, na 2. stupni na 113 žáků. Žáci se budou vzdělávat v 11 třídách. Ve škole bude pracovat 16 učitelů a 6 asistentek pedagoga. V 9. třídě bude pracovat jako nová asistentka pedagoga paní Markéta Měsíčková.

Plánované akce pro školní rok:

 • Volby do Školské rady                                24. 9. 2020

 • Plavecký výcvik 2. a 3. ročníku:                  1. 10. – 10. 12. 2020 (20 hodin Čt 9:40 – 11:10) Hodonín

 • Pobytový program Lipka (4. třída)               Po 19. 10. – Čt 22. 10. 2020

 • Zápis k základnímu vzdělávání:                   St 7. 4. 2021

 • Ples ZŠ:                                                     So 16. 1. 2021

 • LVK Karlov Malá Morávka                            So 13. 2. 2021 – Pá 19. 2. 2021

 • Pobytový program Lipka (5. třída)                Út 6. 4. – Pá 9. 4. 2021

 

Přítomní: p. Marie Urbančíková, Mgr. Marie Fridrichová, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. JitkaRosochová, PhDr. Hana Tyllichová

Omluvena: p. Veronika Strachotová

 

Ve Vnorovech  25. 8. 2020

Zapsala:  Jitka Rosochová