Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Info k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ

Informace k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

ustanovení §59 anásl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

 

Podávání přihlášek:

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy, do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

 

obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2017

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2018

 

Přijímací zkoušky:

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období
2.–15. ledna 2018

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období
15.–31. ledna 2018 

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období
2. ledna–15. února 2018

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

12. a16. dubna 2018

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

13. a17. dubna 2018

školní přijímací zkoušky
v 1. kole

dva termíny v období
12. – 28. dubna 2018

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 30. listopadu dvě přihlášky;
obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

- není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

 

Přijímání ke vzdělávání do ostatních oborů přijímacího řízení

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Jednotné přijímací zkoušky

konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání

- konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

- každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

- u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %

- ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

                          

Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a)      hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b)      výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,

c)      výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

d)     výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e)      případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

- kritéria zveřejňuje ředitel střední školy do oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2017 a do ostatních oborů vzdělávání do 31. ledna 2018

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

 

Povinnosti ředitele ZŠ

- vydává zápisové lístky svým žákům, a to v termínu uvedeném níže

- potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal

- potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

 

Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

 

Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává

- zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem, ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání

- uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)

- povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní studium

 

Vydávání zápisových lístků v ZŠ Vnorovy:

Vydávání zápisových lístků do oborů s talentovou se uskuteční:
ve středu 15. 2. 2018  14:00 – 15:30 v kabinetu výchovného poradce.

 

Odvolací řízení:

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

 

Další kola přijímacího řízení:

  • počet kol přijímacího řízení není omezen
  • zcela v režii střední školy
  • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola
  • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 

1. V každoročně aktualizovaných publikacích: 
- Atlas školství (žáci obdrželi ve škole) 
- Kam na školu – vydává Národní ústav odborného vzdělávání (je možné zapůjčit ve škole) 
- propagační letáky a brožury středních škol (k dispozici u výchovné poradkyně)

2. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří.

3. Návštěvou Veletrhu vzdělávání ve čtvrtek 5. října 2017 v Hodoníně – akce pořádána základní školou, kde se představí střední školy v regionu.

4. Schůzka se zástupci středních škol a informace k přijímacímu řízení v naší škole se koná ve středu 29. 11. 2017 v 15:30 v jídelně školy.

5. Pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9. třídy - konzultace v PPP ve Veselí nad Moravou nebo na Úřadě práce v Hodoníně.

6. U výchovné poradkyně v ZŠ - konzultační hodiny VP pro rodiče: 
středa 13:15 – 14:00.

7. Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.

 

Užitečné odkazy:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2017-1404035005.html

www.jmskoly.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.poskole.cz

www.skolaonline.cz

www.infoabsolvent.cz

Další informace ohledně přijímacího řízení a profesní orientace Vám budu postupně posílat po dětech a zveřejňovat na tomto místě.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

 

Ve Vnorovech 1. 9. 2017                              Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně