Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Info k volbě povolání, přijímací řízení na SŠ

Organizace přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku
č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na  1. března v prvním kole přijímacího řízení
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám


V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení, potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový  lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může  vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné, a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru
s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů  vzdělání.

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 30. 11. 2016
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – leden 2017
 • talentové zkoušky - leden 2017
 • v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy agenturou CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci Státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledejte je nejčastěji na webových stránkách vámi vybrané školy.

Státní přijímací zkoušky 2017

Testování proběhne v roce 2017 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o zajištění podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.
 

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín - čtyřleté obory                                                12. dubna 2017
První řádný termín - šestileté a osmileté obory                                18. dubna 2017
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                                               19. dubna 2017
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory                               20. dubna 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

 

Zápisové lístky:

 • vydává základní škola
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů  od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou  (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

 

Vydávání zápisových lístků v ZŠ Vnorovy:

Vydávání zápisových lístků do oborů s talentovou se uskuteční:
ve středu 16. 11. 2016 v 15:00 v kabinetu výchovného poradce.

Vydávání zápisových lístků do ostatních oborů vzdělávání se uskuteční
ve středu 8. 2. 2017  14:00-15:30 v kabinetu výchovného poradce

 

Odvolací řízení:

ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

 

Další kola přijímacího řízení:

 • počet kol přijímacího řízení není omezen
 • zcela v režii střední školy
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy?

 

 1. V každoročně aktualizovaných publikacích: 
  - Atlas školství (žáci si mohou zapůjčit ve škole) 
  - Kam na školu – vydává Národní ústav odborného vzdělávání (je možné zapůjčit ve škole) 
  - propagační letáky a brožury středních škol  (k dispozici u výchovné poradkyně)
 2. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří.
 3. Návštěvou Veletrhu vzdělávání ve čtvrtek 6. října 2016 v Hodoníně – akce pořádána základní školou, kde se představí střední školy v regionu.
 4. Schůzka se zástupci středních škol a informace k přijímacímu řízení v naší škole se koná ve čtvrtek 1. 12. 2016 v 15:30 v jídelně školy.
 5. Pomoc při řešení profesionální orientace žáků 9. třídy - konzultace v PPP nebo na Úřadě práce v Hodoníně.
 6. U výchovné poradkyně v ZŠ - konzultační hodiny VP pro rodiče: středa 13:45 – 14:30.
 7. Na webových stránkách středních škol a dalších institucí.

Užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

http://www.jmskoly.cz

www.uiv.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.poskole.cz
www.skolaonline.cz
www.infoabsolvent.cz

 

Další informace ohledně přijímacího řízení a profesní orientace Vám budu postupně posílat po dětech a zveřejňovat na tomto místě.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

 

Ve Vnorovech 1. 9. 2016                            Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně