Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Přijímací zkoušky – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsah a forma přijímací zkoušky

V platnosti zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky, které odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, nemění se ani ředitelem střední školy dříve stanovená kritéria i předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru a formy vzdělávání. Dále se nemění ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouškase skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek:pouze jeden řádný termín 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Každý uchazeč může konat písemný test z každého vzdělávacího oboru pouze jednou. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. 

Školní přijímací zkoušku, pokud je součástí přijímacího řízení, koná uchazeč na každé škole uvedené
v přihlášce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.Kritéria pro přijímaní uchazečů, kteří konají školní přijímací zkoušku, zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné střední školy.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Zermat.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy 

Podle zákona odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit již jednou odevzdaný zápisový lístek.

Odevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, potvrzuje uchazeč odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín. Zápisový lístek uchazeč může uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí o přijetí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Náhradní termíny

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovy.Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem. Tzn. náhradní termín školní přijímací zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky. Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání. Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Mgr. Jarmila Tomanová, výchovná poradkyně ZŠ Vnorovy

 

Důležité odkazy:

file:///C:/Users/U%C5%BEivatel/Downloads/002_Informace_k_novemu_zakonu-o-p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%ADm-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-S%C5%A0-a-k-ukon%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-st%C5%99edo%C5%A1kolsk%C3%A9ho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20(5).pdf

 

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/271-pripravujete-se-na-prijimacky-vyuzijte-pruvodce-resenim-didaktickych-testu