Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Výchovný poradce

Výchovný poradce

Výchovný poradce působí v naší škole současně i jako metodik prevence jako poskytovatel  poradenských služeb.

 Poradenská činnost:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
  • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace podpůrných opatření u těchto žáků
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

Metodické a informační činnosti:

  • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky
  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
  • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

Mgr. Jarmila Tomanová, výchovný poradce


Konzultační hodiny VP pro rodiče: středa 12:35 – 13:15
e-mail:tomanovaj@zsvnorovy.cz
tel. číslo: 518 328 106

Kam se obrátit ke stažení (PDF, 176 kB)

Minimální preventivní program (PDF. 488 kB)

Směrnice k prevenci rizikového chování ke stažení (PDF, 45 kB)

Rady rodičům ke stažení (PDF, 1,34 MB)