Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Zápis do 1. třídy ZŠ Vnorovy

Oznamujeme, že se zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro rok 2018/2019 uskuteční ve středu, dne 4. 4. 2018 v 4. A třídě základní školy.

Zápis se uskuteční v době od 12:30 do 16:30 hodin. Rodiče, kteří jste povinni podle zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste prosím k zápisu rodný list dítěte. Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu a přinesou si s sebou pokud možno žádost o odklad školní docházky, včetně doporučujícího vyjádření lékaře
a školského poradenského zařízení. Tato doporučení je potřeba v souladu
se školským zákonem doložit do konce měsíce dubna.

O přijetí k základnímu vzdělávání mohou zažádat i zákonní zástupci dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2018/2019. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

Ve Vnorovech 20. 2. 2018

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy