Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Volby do školské rady 2014

Zápis z volby zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků do školské rady

Termín konání voleb: 23. 4. 2014

Přítomni: jednotliví zástupci tříd

              zástupce ředitele PaedDr. Marie Rybová, ředitelka PhDr. Hana Tyllichová

V souladu s §167, zákona č.561/2004 Sb. se v organizaci Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace konaly volby zákonných zástupců do školské rady.

Po dohodě se zřizovatelem zastoupeným panem starostou ing. Antonínem Gazárkem a v souladu s volebním řádem vydaným radou Obce Vnorovy dne 4. 4. 2005 byl přijat způsob volby zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků.

Tento způsob voleb byl projednán na Školské radě i se zástupci rodičů na schůzce výboru SRPŠ
dne 11. 3. 2014.

 • Průběh voleb zákonných zástupců žáků:
 1. Každá třída si 23. 4. 2014 zvolila veřejně svého zástupce, který postoupil do celoškolského výběru.  Zástupci jednotlivých tříd pak v učebně přírodopisu v 16:00 hodin navrhli dva kandidáty, kteří byli jednohlasně zvoleni. Tato volba proběhla rovněž veřejně.
 2. Volba zástupců zákonných žáků proběhla podle dohodnutých pravidel, výsledky hlasování byly oznámeny a vyvěšeny na informační tabuli ve škole.
 3. Zvoleni za členy školské rady ze zákonných zástupců žáků byli:
  p. Eva Matušková, bytem Vnorovy, Znorovská 691                                                         
  p. Marie Urbančíková, bytem Vnorovy II, Padělky 283
 • Na pedagogické radě dne 16. 4. 2014 proběhla volba členů školské rady z řad pedagogických
  pracovníků. Volba proběhla v souladu s volebním řádem. Výsledky hlasování byly zveřejněny v závěru pedagogické rady.

Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků: 
Mgr. Věra Celnerová, bytem Vnorovy, Spojovací 656
Mgr. Jitka Rosochová, bytem Vnorovy, Hlavní 282

 1. O výsledcích volby byl písemně informován zřizovatel dne 24. 4. 2014.
 2. Zřizovatel jmenoval rovněž dva členy do školské rady, a to Mgr. Pavla Chudíka a Mgr. Marii Fridrichovou.

Seznam jmenovaných zákonných zástupců žáků, kteří se podíleli na volbě členů, společně s podpisy, stvrzujícími regulérnost volby, tvoří přílohu tohoto zápisu, která je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

Ve Vnorovech 24. 4. 2014

 

Zápis provedla Hana Tyllichová, ředitelka školy