IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29
Exkurze na Úřad práce v Hodoníně
30 31
Den s myslivci
1 2
3
Výlet deváťáků do Prahy
4
Výlet deváťáků do Prahy
Výlet třeťáků do Permonia
5 6
Výlet 6. tříd do centra Vida
Školní výlet první třídy
Schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků v 15:00 hodin v jídelně školy
7
Školní poznávací výlet žáků 4. a 5. třídy
Výlet 4., 5. třída Rožnov pod Radhoštěm
8 9
10 11
Naši sousedé - prezentace projektu - 17.00 kino Panorama v Kyjově
12 13
Čarovné barvy země 2024
Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce ENGLISHSTAR
Výlet ŠD 1. a 2. oddělení, Uherský Ostroh, zámek
Vyhlášení soutěže Čarovné barvy země, Mikulčice
14
Výlet 2. A, B, ZOO Lešná
15 16
17 18 19
„Už jsem čtenář“ - Knížka pro prvňáčka školní rok 2023/2024
Pedagogická rada, uzavření hodnocení za 2. pololetí školního roku
T-mobile olympijský běh
20 21
Ředitelské volno
22 23
24
Projektový den 1. stupeň, Vnorovské louky
25
Projektový den 2. stupeň, VIS Bílé Karpaty, Dům přírody Bílých Karpat
26 27 28
Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024, vydávání vysvědčení
29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Stanovení výše úplaty

Stanovení výše úplaty

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.   

 1. Působnost a zásady směrnice
  Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.
  Zásady směrnice:
  • Musí být vydána písemně,
  • Nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
  • Nesmí být vydána se zpětnou účinností,
  • Vzniká na dobu neurčitou.
 2. Přihlašování a odhlašování
  1. Ve školní družině fungují dvě oddělení. Vychovatelka v každém oddělení zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka
   z družiny.
  3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 3. Stanovení výše úplaty ve družině
  1. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek zákonných zástupců žáka
   na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2022.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  2. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
   1. Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
   2. Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
   3. Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
 4. Podmínky úplaty
  1. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. 
  2. Pokud za dítě není úplata uhrazena, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  3. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
 5. Závěrečná ustanovení

  Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022

  Č. j.: ZŠVn 0354/2022

Ve Vnorovech 25. 8. 2022

PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy

Přílohy