IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26
Evropský den jazyků
27
Den s IZS
Den s IZS, vyučování zkráceno do 11:40 ŠD i ŠJ v provozu
28
Státní svátek
29
eTwinning – Komunita škol v Evropě
30 1
2 3
Program primární prevence pro 2. stupeň Replug me; bezpečné chování žáků na soc. sítích
4 5
Zahájení plaveckého výcviku žáků v Ratíškovicích; 2. a 3. ročník
Muzikálové představení v Brně "Big fish"
6
Dopravní výchova 3. B DDM Veselí nad Moravou
7 8
9 10
Dopravní výchova 4. třída DDM Veselí nad Moravou
11
Drakiáda
12
Plavání 2. a 3. ročník
13 14 15
16
Lipka Jezírko, pobytový program pro 4. ročník
17
Lipka Jezírko, pobytový program pro 4. ročník
18
Lipka Jezírko, pobytový program pro 4. ročník
Dopravní výchova 3. A DDM Veselí nad Moravou
19
Lipka Jezírko, pobytový program pro 4. ročník
Plavání 2. a 3. ročník; Veletrh vzdělávání Hodonín 9. ročník
20 21 22
23 24 25 26
Podzimní prázdniny
27
Podzimní prázdniny
28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Stanovení výše úplaty

Stanovení výše úplaty

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.   

 1. Působnost a zásady směrnice
  Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.
  Zásady směrnice:
  • Musí být vydána písemně,
  • Nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
  • Nesmí být vydána se zpětnou účinností,
  • Vzniká na dobu neurčitou.
 2. Přihlašování a odhlašování
  1. Ve školní družině fungují dvě oddělení. Vychovatelka v každém oddělení zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka
   z družiny.
  3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 3. Stanovení výše úplaty ve družině
  1. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek zákonných zástupců žáka
   na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2022.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  2. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
   1. Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
   2. Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
   3. Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
 4. Podmínky úplaty
  1. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. 
  2. Pokud za dítě není úplata uhrazena, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  3. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
 5. Závěrečná ustanovení

  Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022

  Č. j.: ZŠVn 0354/2022

Ve Vnorovech 25. 8. 2022

PhDr. Hana Tyllichová
ředitelka školy

Přílohy