IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
zapisyonline
2
zapisyonline
3
zapisyonline
Testování žáků 5. třídy SCIO
4
Testování žáků 5. třídy SCIO
Příběhy našich sousedů
5
Besedy s Policií ČR - Kyberšikana 8.třída, Trestní odpovědnost 9. třída
Testování žáků 5. třídy SCIO
Preventivní programy 8. tř. Kyberšikana, 9. třída Trestní odpovědnost mladistvých
6
Testování žáků 5. třídy SCIO
7
Testování žáků 5. třídy SCIO
8
Testování žáků 5. třídy SCIO
9
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
Testování žáků 5. třídy SCIO
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou, 8. a 9. třída
10
Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 – ve škole 13:00 – 16:30
Testování žáků 5. třídy SCIO
Zápis do 1. třídy, 13:00 – 17:00, v 3. B třídě
11
Testování žáků 5. třídy SCIO
Dopravní výchova DDM Veselí nad Moravou 4. tř.
12
Testování žáků 5. třídy SCIO
Přijímací zkoušky na střední školy, 1. termín
13
Testování žáků 5. třídy SCIO
14
Testování žáků 5. třídy SCIO
15
Testování žáků 5. třídy SCIO
Přijímací zkoušky na střední školy, 2. termín
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 2023/2024
16
Testování žáků 5. třídy SCIO
17
Testování žáků 5. třídy SCIO
Prověrka BOZP
18
Testování žáků 5. třídy SCIO
Konzultační hodiny s rodiči 15:00 – 17:00 hodin
19
Testování žáků 5. třídy SCIO
20
Testování žáků 5. třídy SCIO
21
Testování žáků 5. třídy SCIO
22
Testování žáků 5. třídy SCIO
23
Testování žáků 5. třídy SCIO
24
Testování žáků 5. třídy SCIO
25
Testování žáků 5. třídy SCIO
26
Testování žáků 5. třídy SCIO
27
Testování žáků 5. třídy SCIO
28
Testování žáků 5. třídy SCIO
29
Testování žáků 5. třídy SCIO
30
Testování žáků 5. třídy SCIO
1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina > Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 • Obecná ustanovení 

 Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – Vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Vnitřní řád školní družiny je celoročně vyvěšen na nástěnce v šatně ŠD. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD na začátku školního roku. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění. 

 

 • Poslání školní družiny 

 Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování a školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Po projednání se zřizovatelem povolila ředitelka školy od 15. 3. 2018 přerušení činnosti školní družiny během podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb.) Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. 

 

 • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se všemi zaměstnanci 

 Účastníci jsou povinni: 

 1. řádně docházet do školní družiny 
 2. dodržovat Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 
 4. informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 
 5. dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích 
 7. neopouštět prostory školní družiny bez vědomí vychovatelek 
 8. respektovat práva druhého, chovat se a vyjadřovat se slušně k dospělým, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů 
 9. dbát pokynů pedagogických pracovníků a provozních pracovníků 
 10. nenosit do školní družiny cennosti a vyšší obnos peněz 
 11. nenosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností zájmového vzdělávání a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob 
 12. hlásit bez zbytečného odkladu každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD 
 13. chodit čistě upraven a oblečen a to s ohledem na plánované činnosti 
 14. odkládat svůj majetek jen na místa k tomu určená 
 15. udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku a chránit majetek družiny před poškozením 

Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje Vnitřní řád ŠD, řády odborných učeben a tělocvičny. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 

Účastník má právo: 

 1. na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání 
 2. na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, na dodržování základních psychohygienických podmínek 
 3. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj 
 4. na vyjádření vlastního názoru 
 5. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 
 6. na vzdělávání a svobodu projevu, shromažďování a náboženství 
 7. být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině 
 8. na poradenskou pomoc 

Práva zákonných zástupců účastníka: 

 1. na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání 
 2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost 
 3. na poradenskou pomoc 

Povinnosti zákonných zástupců účastníka: 

 1. zajistit, aby účastník řádně docházel do školní družiny 
 2. seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny a svým podpisem potvrdit souhlas s porozuměním obsahu a jeho dodržováním 
 3. na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkající se vzdělávání dítěte 
 4. informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti a jiných závažných skutečnostech 
 5. nahlásit změny kontaktních údajů pro případ nemoci dítěte 
 6. oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 7. respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny 
 8. uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v souladu s provozními podmínkami a vnitřním režimem školní družiny 

 

O přijímání účastníků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky do školní družiny je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Zákonní zástupci účastníka za něj přebírají zodpovědnost i v případě, že ho vyzvedává jimi pověřená osoba starší 18 let. Zákonní zástupci účastníka do přihlášky uvádějí jména osob pověřených vyzvedáváním dítěte. V případě, že účastníka vyzvedává starší sourozenec mladší 18 let, uvede zákonný zástupce do přihlášky, že účastník odchází sám a zákonný zástupce účastníka za něho bere plnou odpovědnost. 

Kritéria pro přijetí:

 1. mladší děti mají přednost před staršími z kapacitních důvodů ŠD 
 2. děti s pravidelnou celotýdenní docházkou v plném režimu před nepravidelnou docházkou 

Účastník chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené účastníky povinná. Odhlásit se může písemně, vždy po předchozí dohodě s vychovatelkami ŠD ke konci pololetí daného školního roku. 

Před ukončením činnosti družiny účastníci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit prostory ŠD ani školní budovu bez vědomí vychovatelek ŠD. Pokud účastníci samovolně opustí budovu školy před nástupem do ŠD, není za něho vychovatelka zodpovědná. Neprodleně kontaktuje zákonné zástupce. V případě nedostupnosti zákonného zástupce kontaktuje Policii ČR. 

Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

Omluvu nepřítomnosti účastníka ve školní družině, odchylky od docházky, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost p. vychovatelce prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Nepřítomnost účastníka je zaznamenávána v třídní knize. 

Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk v šatně školy, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči p. vychovatelkám družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

 

 • Provoz a vnitřní režim družiny 

 V každém oddělení školní družiny je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, předávání informací zákonným zástupcům účastníků, vyřizování námětů a stížností. 

Formuláře dostupné ke stažení na webových stránkách školy – Omluvenka ze školní družiny a Žádost o odhlášení účastníka ze školní družiny 

Za pobyt dětí v ŠD je vybírána úplata, jejíž výši stanovuje ředitelka školy na 100,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Úplata se platí v září 400,- Kč za období září až prosinec, v lednu 600,- Kč za období leden až červen. Úplata se vybírá v hotovosti u paní hospodářky v kanceláři školy. Úplatu lze platit i na delší období, zpravidla pololetí. Pokud za účastníka není zaplacena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. 

 

Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo 
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře. 

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen. 

 

 • Organizace činnosti 

 Provozní doba ŠD je vyvěšena na stránkách školy dle aktuálního rozvrhu na daný školní rok. 

Ranní družina 

Provozní doba ranní družiny je 6.30 – 7.45 hod. Docházka je individuální, dle potřeb rodičů. Pobyt účastníků je evidován v docházkovém sešitě. Účastníci přicházejí do družiny nejpozději v 7.30 hod. Provoz končí v 7.45 hod. Po ukončení provozu odchází děti do tříd. Své svršky ponechají v šatně ŠD, která bude následně uzamčena. 

V době od 13.00 do 14.00 hodin je vymezen čas pro pravidelnou činnost školní družiny.
Z důvodu nerušeného provozu této pravidelné činnosti bude odchod ze školní družiny povolen pouze ve výjimečných případech na základě žádosti zákonného zástupce účastníka. Odchody dětí jsou určeny, z organizačních důvodů a zajištění bezpečnosti provozu ŠD,
na tyto hodiny: 13,00 hod. 14,00 hod. 14,30 hod. a 15,00 hod. 

 

 

 • Ukončení provozu ŠD 

 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby zákonnými zástupci vychovatelka informuje telefonicky zákonné zástupce účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Činnost ŠD probíhá v místnostech k tomu vyhrazených. 

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 

Ředitelka stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka
s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto: 

 1. při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem max. 25 dětí, 
 2. při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projednají vychovatelky s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob 

Do školní družiny přicházejí účastníci pod vedením vychovatelek. Vychovatelky si přebírají děti po skončení vyučování a po obědě v šatně, kde je pedagogický dozor. Pokud ostatní třídy končí později, přicházejí děti do družiny samostatně, a to na základě písemného předchozího souhlasu zákonných zástupců žáka (Informovaný souhlas s individuálním přesunem). Děti, které navštěvují školní zájmové útvary v budově školy, odcházejí ze školní družiny a přicházejí do školní družiny samostatně podle času uvedeného na přihlášce (Informovaný souhlas s individuálním přesunem). O těchto organizačních opatřeních v provozu školní družiny jsou zákonní zástupci informováni. Konzultace s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy probíhají dle potřeby při předávání účastníků. 

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování. 

 

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 

 

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

 

 Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost účastníka, umožňují účastníkům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané účastníky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 

 

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka dětem úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů účastníků. 

 

V případě distanční výuky budou dětem ŠD nabízeny pravidelně 1x týdně aktivity formou hádanek, rébusů, nápadů na výtvarné, pohybové, hudební a čtenářské činnosti. Tyto budou dětem zasílány prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Činnosti jsou dobrovolné a jejich výstupy budou zveřejňovány na www stránkách školy. Platba za toto období se vrací. 

Vstup do každého oddělení ŠD je označen, zabezpečen venkovní koulí a vybaven zvonkem. Zákonní zástupci účastníků se mohou pohybovat po budově školy jen v doprovodu vychovatelek ŠD. 

Při postupných odchodech účastníků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v oddělení je max. 25. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod. Po skončení provozu 1. oddělení ŠD mohou být účastníci převedeni do 2. oddělení ŠD. 

Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem.  

 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před projevy rizikového chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, účastníci hlásí ihned p. vychovatelkám. 

Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli. O poučení účastníků provedou vychovatelky záznam do třídní knihy. 

Vychovatelky školní družiny jsou při činnostech a během souvisejícího provozu školy povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování (např. diskriminace, šikana, nepřátelství, násilí apod.). Účastníky vést osvětovou činností k dobrovolnictví, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Vychovatelky sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření dítěte lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. učebna IT, tělocvična), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 

Děti mají zakázáno pořizovat jakékoli nahrávky – audio, video, foto.  

 

 • Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků 

 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny, majetku účastníků, učitelů či jiných osob účastníkem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně p. vychovatelce. 

Účastníci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením. 

Pokud účastník narušuje soustavně Vnitřní řád ŠD a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

 

 • Dokumentace 

 V družině se vede tato dokumentace: 

 1. evidence přijatých dětí (písemné přihlášky pro účastníky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny) 
 2. třídní kniha 
 3. celoroční a měsíční plán činnosti 
 4. roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy 
 5. Vnitřní řád školní družiny 
 6. školní matrika 
 7. ŠVP ŠD 
 8. docházkový sešit

  

 • Závěrečná ustanovení  

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zástupce ředitele školy. 

Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy. 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 9. 2022. 

Č. j.: ZŠVn0357/2022 

Ve Vnorovech 25. 8. 2022  PhDr. Hana Tyllichová ředitelka školy